Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

lørdag 4. juni 2016

Holistisk didaktikk 1

Holistisk didaktikk:
I allmenndidaktikken hører man om formidlingspedagogikk og erfaringspedagogikk. Den første handler om elevenes møte med et forutbestemt innhold som blir formidlet av en lærer eller en lærebok. Det er ekstern kunnskap som er ferdig tolket og produsert, og som elevene skal innta og gjøre til sitt ved hjelp av kognitiv tenkning og analyse. Kunnskapen er fragmenter og delt inn i fag. Erfaringspedagogikk handler om elevenes tilegnelse av kunnskap gjennom egenaktivitet som problemløsning, rasjonell tenkning og dialog. «Learning by doing».

I holistisk pedagogikk finnes det en tredje form for pedagogikk som Miller kaller transformativ pedagogikk. Her er ikke elev og innhold adskilt, men forbundet og målet er å utvikle hele mennesket og forbinde det med dets transcendentale selv, og ikke bare dets kunnskaper (formidling) og ferdigheter (erfaring). Dette står i tråd med Klafki’s dannelsedidaktikk som har preget de nordiske skoler siden 50-tallet, men i allmenndidaktikken snakker man om en personlig utvikling på grunnlag av det allerede eksisterende (sosiokulturell arv, kulturarv), mens i holistisk pedagogikk handler det om en åndelig transformasjon uavhengig av og fri fra den sosial konstruerte kulturarv. Dette gjøres ved hjelp av dialogen og Sokratisk metode, «Inquiry» som det heter på engelsk, et ord jeg ikke klarer å oversette. (Å stille seg spørrende til)?

Inquiry som metode er veldig sentralt i holistisk didaktikk, og denne gjøres i dialogen med seg selv, sine medelever eller lærer. Kulturarven blir med det satt på prøve, og flere fordommer oppløst, og man vil oppnå en personlig og sosial transformasjon, da til det bedre, skal man tro forfatterne rett.